USPG


Please have a look at the USPG web site :

http://www.uspg.org.uk/Mae USPG yn cynorthwyo cenhadaeth eglwysi Anglicanaidd ledled y byd i ddod â chyflawnder yr Efengyl i’r cymdeithasau a wasanaethasant. Dyma adroddiad Dewi Roberts o gynhadledd Ranbarthol a gynhaliwyd yn Abergwili ar Hydref 4ydd.Arweinwyd y gynhadledd gan Rebecca Woollgar, Rheolwr Gwirfoddoli a Stiwardiaeth USPG.

Ar ddechrau’r gynhadledd derbyniodd pawb becynnau adnoddau cynhwysfawr yn nodi prosiectau USPG a’r modd y gall gwirfoddolwyr gynhorthwyo yn ymarferol i hybu egwyddorion a gwaith y Gymdeithas mewn partneriaeth ag eglwysi a chymdeithasau eraill.

Rhoddodd Rebecca gyflwyniad pwerus yn dangos ing a phoen cymuned frodorol y Lumadiaid yn y Philipinas, gan gynnwys fideo a adawodd argraff ddofn arnaf fi.

Mae’n amlwg bod pwerau milwraidd y wlad yn damsang yn ddidrugaredd ar boblogaeth frodorol y Lumadiaid gan ddinistrio ei bywoliaeth; gan ddinistrio ysgolion, clinigau iechyd, a ffermydd, a thargedu a threisio gwragedd a merched.

Mae USPG yn gweithio yn agos gyda’r eglwysi Anglicanaidd yng nghymuned y Lumadiaid i adfer er mwyn cyfiawnder yr hyn sy’n eiddo iddynt.

Gwelsom hefyd fideo myfyriol ei naws yn canolbwyntio argyfwng y Lumadiaid parthed cloddio dinistriol ac yn cynnwys penawdau trawiadol yn Gymraeg a Saesneg ar waelod pob cyflun.

Ar ôl seibiant am ginio cawsom gyflwyniad addysgiadol gan Jane Watkeys a oedd tan yn ddiweddar yn ymddiriedolwr USPG. Siaradodd am ei ymweliad â Burma/Myanmar gan roi cipolwg i ni o’r sefyllfa bryderus yn y wlad. Heb os nac oni bai y fyddin sy’n rheoli popeth yno. Ond er hyn, derbyniodd Jane groeso cynnes gan ffyddloniaid yr eglwys Anglicanaidd yn Yangon a’r pentrefi cyfagos. Yr oedd y bobl er yn dlawd yn westeiwyr hael, yn barod i rannu yr ychydig oedd ganddynt. Wrth gyfathrebu ag Archesgob Myanmar darganfu’r gwirionedd parthed rhyddid crefyddol. Ar y wyneb yr oedd rhyddid addoliad, ond yr oedd y llywodraeth milwrol yn gwahardd ysgolion Cristnogol ac yr oedd hefyd rhwystrau teithio amlwg. Y nifer o Anglicaniaid dros y wlad i gyd yw tua 80 mil. Ond roeddent yn ffyddiog y byddent fel eglwysi anglicanaidd yn medru trwy ras Duw gynyddu niferoedd y ffyddloniaid i tua 100 mil erbyn y flwyddyn 2020.

Eglurodd Jane, wrth deithio y tu allan i gyrion Yangon ac i ganol cefn gwlad bod tlodi y bobl yn fawr a gydag afiechydon megis ‘encephalitis’, ‘malaria’ , a ‘dengue’ yn gyffredin. Dyma pam bod y rhaglen iechyd a ddarperir gan yr eglwysi drwy gymorth USPG mor hanfodol.

Yn olaf, hoffwn nodi bod gan USPG Gwrs Garawys arbennig ar gyfer 2019 : ‘Llais Proffwydol yr Eglwys’.

No comments:

Post a Comment